Fish Processing plant - ประเทศเวียดนาม

21 กรกฎาคม 2559

Fish Processing plant - โรงงานแปรรูปปลา  ประเทศเวียดนาม
สายพานลำเลียงปลา ความยาว 80 เมตร จากท่าเรือ ถึงโรงงาานแปรรูป