งานบริการบำรุงรักษา - Preventive Maintenance Contract

02 สิงหาคม 2559

งานบริการบำรุงรักษา - Preventive Maintenance Contract

    นอกเหนือการให้บริการแบบครบวงจรด้านเครื่องจักรและอะไหล่แล้ว บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ยังคงอยู่เคียงข้างลูกค้าด้วยการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นรายปี (Preventive Maintenance Contract) โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

การให้บริการ

  1. ตรวจสอบด้วยตา (Visual Inspection)
  2. ตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด
  3. ทำความสะอาด และหล่อลื่น
  4. ปรับตั้งเครื่องจักรและระบบให้อยู่ในค่ามาตรฐาน
  5. ซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่แท้ ตามระยะเวลาการใช้งานมาตรฐาน
  6. จัดเก็บข้อมูล และรายงานผล
  7. ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ , Remote Online Service