งานบริการสำรวจไซโล Silo

02 สิงหาคม 2559

งานบริการสำรวจไซโลจัดเก็บวัตถุดิบ (Steel Silo)

     นอกเหนือการให้บริการแบบครบวงจรด้านไซโลจัดเก็บวัตถุดิบแล้ว บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ให้บริการสำรวจสภาพ ให้คำแนะนำ รวมถึงการประเมินผลสำหรับไซโลจัดเก็บวัตถุดิบ (Steel Silo) โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ไซโลพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดเก็บวัตถุดิบให้คงสภาพที่สมบูรณ์

 การให้บริการ

  1. ตรวจสอบด้วยตา (Visual Inspection) สภาพทั้งภายนอกและภายใน
  2. ตรวจสอบความหนาของผนังไซโลด้วยเครื่องมือวัดความหนาโลหะ
  3. ตรวจสอบระบบระบบอากาศ
  4. ตรวจสอบระบบสายวัดอุณหภูมิ
  5. ประเมินผลการสำรวจ และรายงานผล
  6. ในกรณีต้องซ่อมแซม ทีมงานจะประเมินค่าใช้จ่ายรวมถึงอะไหล่ที่จำเป็นให้กับลูกค้าต่อไป