TURNKEY

INNOVATION

FEED

รับออกแบบ และก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ อาคารผลิต เครื่องจักร ระบบจัดเก็บ และลำเลียงวัตถุดิบ บริการหลังการขาย และอะไหล่เครื่องจักร แบบครบวงจร

FOOD & RETAIL

ให้บริการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารแปรรูป โรงงาน ผลิตอาหารสำเร็จรูป กระบวนการชำแหละ ห้องเย็น ระบบ ทำความเย็น ระบบ Utilities และการก่อสร้างร้านค้าปลีก แบบครบวงจร

FARM

บริการก่อสร้างฟาร์มปุศสัตว์ และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ อาทิ โรงเรือนไก่ โรงเรือนสุกร โรงเรือนปลูกผัก Green House รวมไปถึงโรงฟัก และโรงคัดไข่ แบบครบวงจร

ENERGY

พลังงานทางเลือก ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ให้บริการรูปแบบ EPC และ Private PPA

 

VISION  /  MISSION

เป็นผู้นำการให้บริการในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหาร แบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย

To be an integrated service leader of
agricultural and food industry of Asia

ประวัติบริษัท

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศและเติบโตเคียงคู่ไปคับคู่ค้า ด้วยการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและการจัดการ ที่ทันสมัยของโลกพร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารด้วยการบริการที่เป็นเลิศและเติบโตเคียงคู่ไปพร้อมกับคู่ค้า มีดัง ปณิธานว่า Serve the best, Step Forward

ก่อตั้งแล้วกว่า
0

ปี

บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
0

บริษัท

จำนวนลูกค้า / คู่ค้ากว่า
0

ราย

ให้บริการแล้วกว่า
0

ประเทศ

โครงการในประเทศ
0

โครงการ

โครงการต่างประเทศ
0

โครงการ