บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด

Serve the Best Step Forward

Feed Farm Food Turnkey Innovation

ประวัติบริษัท

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 รวมระยะเวลามากกว่า 50 ปี มีความสามารถในการให้บริการครอบคลุมลูกค้าและคู่ค้ากว่า 21 ประเทศ ทั่วทั่งยุโรปและภูมิภาคเอเชีย

ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศและเติบโตเคียงคู่ไปคับคู่ค้า ด้วยการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัยของโลกพร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ด้วยการบริการที่เป็นเลิศและเติบโตเคียงคู่ไปพร้อมกับคู่ค้า สมดัง ปณิธานว่า
“Serve the best, Step Forward”

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ผู้นำการให้บริการในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย
To be an integrated service leader of agricultural and food industry of Asia

ขอบเขตการให้บริการ

ขยายการบริการและพันธมิตรธุรกิจ
มากกว่า 28 ประเทศทั่วโลก
CURRENT MARKET
PARTNERS
PROSPECTIVE MARKET

บริษัทในกลุ่มธุรกิจ

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ในกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร ผู้นำด้านการให้บริการสำหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร Feed Farm Food Turnkey Innovation แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมกว่า 50 ปี เรายังคงขยายขีดความสามารถในการให้บริการครอบคลุมภูมิภาคเอเชียกว่า 7 บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ครอบคลุม 4 ประเทศหลัก ได้แก่ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และพม่า เพื่อร้องรับการเติบโต เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการให้บริการแด่ลูกค้าในเขตประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

kpi-logo
บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด
kph-logo
Kasetphand Phils. Corp
kpg-logo
บริษัท เคพี กรีนเนอร์ยี จำกัด
ksp-logo
Myanmar K.S.P.

แผนผังองค์กร

นวัตกรรม

มุ่งมั่นผลิตสินค้า เครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ ที่ดีมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย รวมถึงกระบวนการจัดการด้านคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยมุ่งเม้นทางด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย การผนึกกำลัง (Synergy) ระหว่างคู่ค้าและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการนวัตกรรม CEN16555 เพื่อก้าวเข้าสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมแบบครบวงจร

มาตรฐานการรับรอง

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด มุ่งมั่นในการผลิต จำหน่าย ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด โดยมีการปรับปรุงประสิทธิผล ของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ดังต่อไปนี้

2563  โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ โดย คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางทุกมิติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และทักษะความรู้แก่กลุ่มคนเปราะบางรวมถึงคนพิการ เพื่อให้สามารถสร้างอาชีพและรายได้ อันนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้มีโอกาสแสดงความสามารถในเวทีต่างๆ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ เพิ่มคุณค่าการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม รวมถึงสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร