Project Retail

RETAIL

ให้บริการก่อสร้างร้านค้าปลีกขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ร้านค้าสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจร้านอาหาร รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก อาทิ ตู้เย็น ตู้แช่ ทั่วประเทศ

เร็วและมีคุณภาพ

แข็งแรง ทนทาน

ได้มาตรฐาน

เชื่อถือได้

SUCCESSFUL PROJECTS