เมล็ดพันธุ์

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เราจะเป็นเมล็ดพันธุ์ ที่เติบโตแข็งแกร่ง ท่ามกลางความท้าทายในอนาคต

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด หนึ่งในธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยหัวใจที่ยึดหลักปรัชญา “สามประโยชน์สู่ความยั่งยืน” โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร หล่อหลอมด้วยความกตัญญู ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่หยั่งลึกอย่างมั่นคง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแรง ยั่งยืน พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ

การพัฒนาความยั่งยืน​

3 เสาหลัก 
Heart มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
Health มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
Home มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นโยบายการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ สัญญา และข้อตกลงอย่างเคร่งครัดโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากล และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาผู้นำ ทั้งด้านทักษะการทำงานและด้านจริยธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บนรากฐานของปรัชญา “3 ประโยชน์” คือการคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นลำดับที่หนึ่ง ต่อมาคือประโยชน์ของประชาชน และประโยชน์ขององค์กรเป็นลำดับสุดท้าย เพราะเราเชื่อว่า ไม่มีธุรกิจใดเติบโตแข็งแกร่งได้โดยลำพัง แต่ต้องมีความเข้มแข็งของประชาชน สังคมและประเทศชาติอยู่เคียงข้างเสมอ