โรงเรือนไก่พันธุ์ – ประเทศกัมพูชา

Total area : 22,400 cm2
Production area : 1,560 cm2