ธุรกิจเกษตรภัณฑ์รับมอบรางวัล “องค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 ระดับดีเยี่ยม”

  • Home
  • News
  • ธุรกิจเกษตรภัณฑ์รับมอบรางวัล “องค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 ระดับดีเยี่ยม”

ครอบครัว KASETPHAND GROUP กับรางวัล “องค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 ระดับดีเยี่ยม”ในงานนี้ ทางคุณคุณจรูญ อุดมลักษณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณนพดล ศรีพัฒนพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัล งานวันคนพิการสากลประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ครอบครัวเกตรภัณฑ์พร้อมส่งเสริม สนับสนุนงานคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” เพราะเราสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ด้วยการมุ่งส่งเสริมความเข้าใจปัญหาความพิการ สิทธิและความเป็นอยู่ดีของผู้พิการ รวมถึงยังได้ร่วมส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคม และธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป

Recent Posts

Follow Us