KPI – KPG Business Direction 2022

  • Home
  • News
  • KPI – KPG Business Direction 2022

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท เคพีกรีนเนอร์ยี จำกัด พร้อมเดินหน้า ยกระดับธุรกิจ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางเครือเจริญโภคภัณฑ์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท เคพีกรีนเนอร์ยี จำกัด ได้จัดการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจจากผู้บริหารระดับสูง สู่ผู้นำรุ่นใหม่และพนักงานทุกระดับทั้งองค์กร KPI – KPG Business Direction 2022 นำโดย คุณวีรชัย รัตนบานชื่น รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร และคุณสมชาย ไพบูลย์พลาย้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร ให้เกียรติถ่ายทอดนโนบายเครือเจริญโภคภัณฑ์และให้ข้อชี้แนะเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการตอบแทนคุณแผ่นดินและค่านิยมองค์กรทั้ง 6 ประการ มุ่งสร้างคนดี พัฒนาคนเก่ง ให้โอกาส รวมถึงการรักษาและสร้างการเติบโตของบุคลากรไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัท ชี้แนะการยกระดับการเติบโตด้วยโมเดลธุรกิจที่หลากหลาย การผนึกกำลัง และสร้างความสำเร็จร่วมกันสู่องค์กร 100 ปี ตามรอยเครือเจริญโภคภัณฑ์

สำหรับยุทธศาสตร์ KPI-KPG 2022 ถ่ายทอดโดย คุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ มุ่งเดินหน้าขยายธุรกิจหลักและพัฒนาธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างความครบวงจรในธุรกิจ FEED FARM FOOD + GREEN TECHNOLOGY ให้ความสำคัญกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยกระบวนการที่เหมาะสม เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างเครือข่ายทำงานร่วมกับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาบุคลากรตามหลักวัฒนธรรมองค์กร คนเก่ง คนดี และมีความกตัญญู รวมไปถึงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่พร้อมเรียนรู้และขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิดเถ้าแก่ และแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการสร้างผลดีต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) สร้างผลดีต่อสังคม (Social) และบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG อันเป็นปัจจัยการสร้างธุรกิจสู่ “ความยั่งยืน”

และปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจคือคู่คิดจากหน่วยงานบัญชี บุคคล จัดซื้อ ฯลฯ ร่วมยืนยันความพร้อมเดินเคียงคู่ธุรกิจเป็น Business Partner เพื่อสร้างความมั่นใจทีมงานในการเดินหน้าธุรกิจอย่างเต็มที่ โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอับดุลเหล๊าะ เลิศอริยะพงษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านทรัพยากรบุคคล ร่วมให้ทิศทางการสร้างคน ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยคนดี คนเก่ง ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่ออัตลักษณ์ของ KPI-KPG และแนวทางการสร้างผู้นำในอนาคต

KPI-KPG ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของพลังทีม จากทุกคน ทุกหน่วยงาน จึงได้มีการสื่อสารเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ 2022 อย่างทั่วถึง เพื่อการผนึกกำลัง ดำเนินธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมายด้วยหัวใจเดียวกัน ภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกัน และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทอย่างยั่งยืน “KPI-KPG GO TOGETHER”

Recent Posts

Follow Us