กิจกรรมเพื่อสังคม

ด้านสังคม

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าทางสังคมให้มีความยั่งยืนในทุกมิติ โดยการส่งเสริมสังคมให้มีความแข็งแรง เช่น การส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี การสร้างโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือในด้านต่างๆ การแบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างความผูกพันร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นได้

ด้านสิ่งแวดล้อม​

บริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้สำคัญในการสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ปกป้อง ดูแล และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายของสากล ได้แก่ การมุ่งสู่องค์กร Zero Waste ลดขยะและของเสียให้เป็นศูนย์ และการเป็นองค์กร Zero Carbon หรือองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสมดุลให้แก่ทรัพยากรทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมโดยรวม นอกเหนือจากการดำเนินงานภายในองค์กรแล้ว ยังได้ขยายแนวทางการดำเนินงานไปยังคู่ค้า และคู่ธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง