ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน​

Sustainability Strategy​

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด เป็น 1 ในธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ยึดถือนโยบาย กรอบยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ สู่ปี 2573 และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือฯ ทั้ง 15 เป้าหมาย โดยมี 3 เสาหลัก คือ มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Heart) มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (Health) และมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Home)

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร​

Executive Commitment

เรายินดีเข้าร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการดำเนินธุรกิจของเราให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ สู่ปี 2573 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือฯ ทั้ง 15 เป้าหมาย และ ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และหลักการ 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

เราจะนำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ วัฒนธรรม และการดำเนินงานของบริษัทและมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

สมชาย ไพบูลย์พลาย้อย​

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร

เรามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเครือฯ  พัฒนาสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างผู้นำ สร้างความสุขของบุคลากร ตลอดจนสร้างความผูกพันต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ

ภูมิชัย ตรัยดลานนท์​

รองกรรมการผู้จัดการ ​
และตัวแทนผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร​

สินค้าและบริการ เพื่อความยั่งยืน

Product Service and Solution​

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแรง ยั่งยืน ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม สามารถให้บริการอย่างครบวงจรในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร เป็นธุรกิจที่สร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่จะทำให้เศรษฐกิจมีความยั่งยืน ประเทศชาติและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

พลังงานทดแทน​

Animal Welfare​

Water Treatment​

Waste Management​