นโยบายและแนวทางปฏิบัติ​

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด กำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

หัวข้อ
ดาวน์โหลด
นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2564-2573​
Download
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน​
Download
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น​
Download
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
Download
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ​
Download
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​
Download
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
Download
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
Download
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง
Download
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน
Download
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
Download
จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
Download
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแจ้งเบาะแส
Download
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรับของขวัญ
Download
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านต่อต้านการฟอกเงิน
Download
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านต่อต้านทุตริต และ คอรัปชั่น
Download

การอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ​

หัวใจสำคัญของการพัฒนาบุคลากร คือ ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

บริษัทฯ ได้มีการบรรจุหลักสูตรด้านจริยธรรมและระเบียบปฏิบัติ(รวมจรรยาบรรณธุรกิจ) ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมทั้งจัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านจริยธรรมและการปฏิบัติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการทำงานอย่างมีจริยธรรมและการปฏิบัติที่ถูกต้อง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านจริยธรรมและระเบียบการปฏิบัติให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมผู้บริหารทุกระดับชั้นเพื่อให้สามารถถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

แจ้งเบาะแสและร้องเรียนเรื่องบรรษัทภิบาล​

เกี่ยวกับการกระทำ การผิดกฎหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางการสื่อสารของพนักงาน​

พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานบนพื้นฐานของความไว้วางใจและการเคารพซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้มีช่องทางสำหรับพนักงานในการสื่อสารข้อกังวลเกี่ยวกับการทำงาน พนักงานสามารถปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดๆ ด้วยเจตนาสุจริตกับผู้บริหาร หัวหน้างานโดยตรง หน่วยงานทรัพยากรบุคล หรือหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความลับ และพนักงานจะไม่ถูกตอบโต้หรือกลั่นแกล้ง

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

หลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อร้องเรียน เช่น เอกสาร รูปภาพ พยาน